Váš prohlížeč nepodporuje nebo má zakázaný JavaScript, proto některé funkce na těchto stránkách nebudou pracovat.
Návod pro přidání těchto stránek mezi důvěryhodné servery (s povoleným JavaScriptem) naleznete zde.

VODÁK sport | speciálka na lodě a běžky

 

Podmínky

I. Objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s nákupním i reklamačním řádem, a že s ním souhlasí. Zaslání elektronické objednávky je považováno za uzavření smlouvy a zákazník tak vyslovuje souhlas s kupní smlouvou. Po objednání zboží vám přijde na Vaši e-mailovou adresu potvrzení objednávky.
Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována.
Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

II. Nabízené zboží je většinou fyzicky na skladě a expedujeme jej obratem. V případě, že zboží není okamžitě na skladě (zejména speciální přání zákazníka), je zboží expedováno do 1 měsíce. V jiném případě obdržíte e-mail o přesném termínu dodání. Zboží je expedováno jako balík, v případě lodí (nebo na výslovné přání zákazníka i u ostatního zboží)se řeší doprava dohodou. Poštovné a balné účtujeme dle tarifu dopravce. Zboží zasíláme vždy na dobírku. Uvedená cena je konečná včetně DPH. Spolu se zbožím obdržíte daňový doklad.

III. Daňový doklad uschovejte pro případnou reklamaci. Tento doklad slouží zároveň jako dodací list. V případě potřeby (např. nevhodná velikost atp.) je možná jedna výměna zboží, u které se opět účtuje poštovné a balné.

IV. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

IV.a Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. d) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

IV.b Nejedná-li se o případ uvedený v čl. IV.a či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do třiceti (14) dnů od převzetí zboží. Lhůta podle věty první běží: a) není-li dále či zákonem stanoveno ode dne převzetí zboží, b) jde-li o kupní smlouvu, jejímž předmětem je dodání několika druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo c) jde-li o kupní smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy kupující provede zasláním mailu na adresu onlineobchod@vodak-sport.cz.

IV.c V případě odstoupení od smlouvy dle čl. IV.b obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy na náklady kupujícího. V případě, že kupující poruší povinnost dle předchozí věty, je prodávají oprávněn požadovat po kupujícím úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s balením a dodáním zboží. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné vzniklé škody. Zboží musí být prodávajícímu vráceno úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

IV.d Ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. IV.c obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. <>IV.e V případě odstoupení od smlouvy dle čl. IV.b obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

IV.f Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na prokazatelně vzniklé náklady a/nebo škodu dle čl. 7.3. obchodních podmínek je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

IV.g Dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, pozbývá účinnosti též darovací smlouva a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. Pokud nedojde k navrácení ze strany kupujícího, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

IV.h Zboží se prodávajícímu při odstoupení od smlouvy nevrací na dobírku. Takto zaslané zboží nebude přijato a vrací se zpět. Zboží může být vráceno jeho zasláním na adresu provozovny prodávajícího:
VODÁK sport, s.r.o.
Kaštanová 127
620 00 Brno Po dohodě s prodávajícím je kupující oprávněn vrátit zboží osobně v provozovně:
VODÁK sport, s.r.o.
Kaštanová 127
620 00 Brno

V. Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou dle zákona č.101/2000 Sb o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Jsou používány pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem.

VI. Na veškeré zboží se poskytuje záruka 24 měsíců na výrobní vady od data převzetí zboží. Záruka se nevztahuje na poškození či nadměrné opotřebení zboží a na vady způsobené užíváním. U některých výrobků je delší záruční doba (uvedeno v podrobnostech). K těmto výrobkům s delší záruční dobou je přikládán záruční list, jinak je dokladem záruky daňový doklad.

VII. Kupující je povinen ihned po převzetí dodané zboží prohlédnout tak, aby zjistil případné zjevné závady a v případě skrytých závad je povinen uplatnit záruku na zboží bez zbytečného odkladu. Spolu s reklamovaným zbožím je nutné prokázat zakoupení výrobku (předložit doklad o jeho zakoupení, který je přiložen k dodávce zboží, doložením objednávky, výpisem z účtu). Reklamované zboží může kupující spolu s popisem vady a dokladem o zakoupení zaslat poštou nebo lze reklamaci uplatnit osobně v prodejně VODÁK sport Brno, Kaštanová 127, 620 00 Brno. Reklamace je vždy vyřízena v zákonné lhůtě, ve většině případů však podstatně dříve. V případě závady, na kterou se nevztahuje záruka, je zákazníku nabídnuta oprava zboží, případně individuální řešení.

VIII. Řešení sporů

VIII.a Případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny věcně a místně příslušným soudem.

VIII.b K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

VIII.c Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

VODÁK sport, s.r.o.
Kaštanová 127
620 00 Brno
IČ: 269 74 606
DIČ: CZ 269 74 606

katalog2.gif
 
vodácký bazar vodácké noviny pyranha.cz  mapa serveru