Your browser doesn’t support JavaScript or JavaScript isn’t allowed, so some functions of this website will not work.
Instructions for adding this website among trusted sites (with JavaScript allowed) can be found here.

VODÁK sport | speciálka na lodě a běžky

 

Rental - běžky a vybavení na ně

Půjčovní řád

  1. VODÁK sport, s.r.o. poskytuje svým zákazníkům služby spočívající v zapůjčení lyžařského vybavení (běžek, sjezdovek, bot, hůlek) a jejich příslušenství - dále jen materiál - za dohodnutou úplatu. Cena je stanovena Ceníkem služeb. VODÁK sport, s.r.o. si vyhrazuje tento ceník měnit, přičemž případná změna se nevztahuje na smlouvy již uzavřené.
  2. Zájemce o služby firmy VODÁK sport, s.r.o. je povinen předložit při podpisu Půjčovní smlouvy nejméně dva doklady prokazující jeho totožnost. Těmito doklady se rozumí zejména občanský a řidičský průkaz nebo cestovní pas.
  3. Platba za zapůjčení materiálu musí být provedena předem a to nejpozději v den převzetí zákazníkem.
  4. Zákazník je povinen za zapůjčený materiál sloužit kauci ve výši 50 % pořizovací ceny materiálu. Tato kauce mu bude vrácena při vrácení nepoškozeného zapůjčeného materiálu. V případě poškození, zničení nebo ztrátě materiálu bude kauce použita na opravu eventuelně na znovu pořízení daného materiálu. Pro případ, že kauce nebude dostačovat na odstranění škod, zavazuje se zákazník svým podpisem na Půjčovní smlouvě doplatit rozdíl mezi kaucí a výší škody do 14 dní po vzniku škody.
    Kauce může být snížena individuálně na každé prodejně a to například podle tabulky v ceníku půjčovny.
  5. Zákazník je povinen seznámit se se stavem zapůjčeného materiálu při jeho převzetí. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Zákazník odpovídá po převzetí materiálu za jeho stav, zejména je povinen chránit jej před poškozením, zničením či ztrátou.
  6. Zákazník je povinen vrátit materiál v den, který je uveden v Půjčovní smlouvě. Za každý den prodlení je zákazník povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši trojnásobku půjčovní ceny za každý den prodlení. Nároky plynoucí z odpovědnosti za škodu nejsou tímto ustanovením dotčeny.
  7. Ustanovení bodu 6 se nevztahuje na případy, kdy došlo k prodloužení smlouvy dohodou mezi zákazníkem a firmou VODÁK sport, s.r.o.


Stane-li se Co Vás to bude stát
Ztráta nebo úplné znehodnocení Plná cena zapůjčeného vybavení.
Poškození vybavení Cena opravy (v případě neopravitelnosti, plná cena zapůjčeného vybavení).
Špinavé, neočistěné běžky 200 Kč
Ulomený či zlomený kroužek od hůlek 130 Kč
Vrácení vybavení po sjednaném termínu Za každý den prodlení 3x denní sazba.

Ceník je platný v brněnské prodejně (půjčovně) VODÁK sport od 1. 10. 2019

VODAK sport, s.r.o.
pujcovna2
 
vodácký bazar vodácké noviny pyranha.cz  site map