Your browser doesn’t support JavaScript or JavaScript isn’t allowed, so some functions of this website will not work.
Instructions for adding this website among trusted sites (with JavaScript allowed) can be found here.

VODÁK sport | speciálka na lodě a běžky

 

Rental - koloběžky s příslušenstvím

Půjčovní řád

 • Zapůjčení koloběžek

 • Jízda na vypůjčené koloběžce je na vlastní nebezpečí a provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené nájemcem zapůjčeným předmětem, jeho vlastním majetku ani na jiných předmětech movitých i nemovitých, či jiných osobách po celou dobu nájmu, ani za zdraví nájemce po celou dobu výpůjčky.

  Nájemcem může být pouze osoba starší 15 let.

  Nájemce používá koloběžku, jejíž převzetí potvrdil svým podpisem na příslušné smlouvě o pronájmu sportovního vybavení.

  Podmínkou pro uzavření smlouvy je předložení jednoho dokladu totožnosti a zaplacení vratné kauce.

  Na koloběžce je zakázáno provádět jakékoli změny bez souhlasu provozovatele.

  Koloběžku je před vrácením nutno očistit od hrubých nečistot. Pokud tak nájemce neučiní, bude mu účtován poplatek 100 Kč.

 • Rezervace koloběžek

  Doporučujeme předchozí rezervaci koloběžek. Koloběžky si můžete rezervovat telefonicky na čísle +420 545 214 430 nebo e-mailem na adrese prodejna@vodak-sport.cz.

  Rezervace je platná po uhrazení rezervačního poplatku 200 Kč na výpůjčku. Tato záloha se odečítá z ceny půjčovného při zapůjčení koloběžky.

  Rezervace propadá, pokud si nájemce rezervovaný předmět nevyzvedne hodinu po uplynutí sjednaného času rezervace.

 • Půjčovné

  Koloběžky se zapůjčují na základě předložení jednoho dokladu totožnosti.

  Půjčovné je splatné v den zapůjčení koloběžky.

  Při předčasném vrácení zapůjčeného předmětu nevzniká nájemci nárok na vrácení části půjčovného.

  Prodloužit výpůjčku v průběhu vypůjčení lze pouze do tel. dohodě. Půjčovné bude doplaceno při vrácení koloběžky dle ceníku.

  Při překročení smluvené doby (bez předchozí domluvy) se nájemce zavazuje zaplatit dvojnásobek smluvené ceny půjčovného za jím převzatou koloběžku za každý i započatý den prodlení s vrácením koloběžky.

  Kauce je vratná po vrácení zapůjčených předmětů a jejich překontrolování provozovatelem.

 • Defekty na koloběžkách

  Případné defekty na koloběžkách nám prosím hlaste při jejich vrácení.

  Za píchnuté duše a jejich výměny neúčtujeme žádný poplatek. Výjimku tvoří případy, kdy nájemce probrousí plášť a tím poškodí také duši.

  V případě ostatních defektů způsobených nešetrným používáním koloběžky (např. probroušení pláště, poškození rámu a vidlice) je nájemci účtována částka příslušného náhradního dílu včetně ceny servisu nutného k odstranění dané závady.

 • Práva a povinnosti nájemce

  Při převzetí zapůjčených předmětů v půjčovně je nájemce povinen přesvědčit se o jejich technickém stavu. Dále je povinností nájemce seznámit se s půjčovním řádem a dodržovat jej. Před používáním zapůjčených předmětů se zavazuje seznámit se s jejich správným používáním.

  Nájemce ručí za vypůjčené předměty a jejich stav. Za opotřebení způsobené řádným užíváním nájemce neodpovídá. Nájemce je povinen koloběžku (a její příslušenství) chránit před poškozením, ztrátou nebo zničením.

  Nájemce se zavazuje uhradit veškeré náklady spojené s opravou dotyčného předmětu.

  Při ztrátě nebo odcizení převzaté koloběžky (případně i příslušenství) uhradí nájemce cenu ve výši uvedené v aktuálním maloobchodním ceníku VODÁK sport.

  Nájemce přebírá odpovědnost za všechny předměty nájmu uvedené v jím podepsané smlouvě stvrzené svým podpisem, jakožto i za osoby, které předměty nájmu uvedené ve smlouvě využívají.

 • Práva a povinnosti provozovatele

  Povinností provozovatele je předat nájemci koloběžku v odpovídajícím technickém stavu, seznámit jej se správným užíváním předmětů nájmu, jakožto i s půjčovním řádem a povinnostmi z něho vyplívajícími.

  Provozovatel má právo použít jistiny (kauce) na úhradu jemu vzniklé škody, jakož i na úhradu dalších pohledávek jemu vzniklých vůči nájemci.

  Provozovatel si vyhrazuje právo na změny půjčovního řádu.

 • Doporučení

  Doporučujeme chránit si kotníky pevnou obuví a používat cyklistickou přilbu.      V Brně dne 15. dubna 2016


Stane-li se Co Vás to bude stát
Ztráta nebo úplné znehodnocení Plná cena zapůjčeného vybavení.
Poškození vybavení Cena opravy (v případě neopravitelnosti, plná cena zapůjčeného vybavení).
Špinavé, neočistěné běžky 100 Kč
Ulomený či zlomený kroužek od hůlek 100 Kč
Vrácení vybavení po sjednaném termínu Za každý den prodlení 3x denní sazba.

In Brno 22.12.2008

VODAK sport, s.r.o.
pujcovna2
 
vodácký bazar vodácké noviny pyranha.cz  site map